Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw inschrijfformulier met Movelife.
Client: de op de voorzijde vermelde natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, die de dienst lifestyle begeleiding van Movelife afneemt
Movelife: Movelife (VOF KvK nr: 9897936).
Inschrijfformulier: het inschrijfformulier die de cliënt invult en ondertekend en als overeenkomst geldt tussen de deelnemer en
Movelife voor het verkrijgen van lifestyle begeleiding.
Lifestyle begeleiding: de dienst waarbij een trainer een trainingsprogramma voor de cliënt verzorgd en de cliënt begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma.
Trainingsprogramma: het programma dat de trainer opmaakt bij aanvang van het traject.

Artikel 2: aanmelding
a. De cliënt kan zich uitsluitend aanmelden voor lifestyle begeleiding met het inschrijfformulier dat verkregen kan worden door in te schrijven op de website www.Movelife.nl of op verzoek van de trainer.
b. De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de
trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens het inschrijfformulier te ondertekenen, zijn arts te raadplegen en/of zijn arts om een doktersverklaring te vragen.

Artikel 3: uitvoering en uitvoeringstermijn
a. Inspanningsverplichting: de trainingen worden door de trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Noch
Movelife, noch de trainer, staan in voor het succes en welslagen van de trainingen noch voor de mate waarin trainingen bijdragen aan enig door of voor de deelnemer gestelde doel.
b. De trainer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen al naar gelang de trainer dit nodig acht.
d. Movelife is bevoegd om gedurende het lopende trainingsprogramma een nieuwe trainer aan te wijzen.
c. Trainingen kunnen op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een les worden voorafgaande aan de les overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Indien een training niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of het tijdstip, dan is Movelife gerechtigd om de training geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie of tijdstip.
d. De cliënt dient zich tenminste 10 minuten voorafgaande aan een les omgekleed te melden op de afgesproken locatie.
e. De cliënt t zal de aanwijzingen van de trainer opvolgen.
f. De cliënt zal zich houden aan de door de trainer te geven veiligheids – en trainingsvoorschriften.
g. Het inschrijfformulier is persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar.
h. Het inschrijfformulier wordt aangegaan voor de daarin vermelde bepaalde uitvoeringstermijn. Na afloop van de uitvoeringstermijn eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat daarvoor een nadere opzegging vereist is.
i. Movelife is gerechtigd het inschrijfformulier per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Artikel 4: tarieven en betaling
a. De tarieven voor trainingen zijn op te vragen bij de trainer of op de website van Movelife (www.Movelife.nl)
b. De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling (per bankoverboeking of contact voorafgaand aan de eerste training) bij het ondertekenen van het inschrijfformulier te worden voldaan. Movelife is gerechtigd trainingen op te schorten, zolang de cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
c. De cliënt heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde tarieven, indien het niet aan Movelife toe te rekenen valt dat een of meerdere lessen geen doorgang kan vinden.

Artikel 5: annuleringen of te laat komen
a. Annulering: de cliënt dient een les tenminste 24 uur van te voren te annuleren. Deze melding dient telefonisch en persoonlijk aan de trainer te worden gedaan. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde les op een later tijdstip worden ingehaald.
Indien cliënt niet aan deze voorwaarden voldoet, is Movelife gerechtigd het volledige bedrag van de training in rekening te brengen.
b. Te laat komen: indien een cliënt te laat is voor een les, is Movelife niet verplicht om de geplande duur van die sessie te verlengen.
c. De cliënt is voor op grond van dit artikel verkorte of geannuleerde lessen het volledig tarief verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
a. Movelife kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de cliënt gestelde doel.
b. Movelife is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren.
c. De cliënt is jegens Movelife aansprakelijk wanneer Movelife schade lijdt en deze schade aan de cliënt toe te rekenen valt; de cliënt zal Movelife vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7: toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze bijzondere voorwaarden en het inschrijfformulier is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van het inschrijfformulier, of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.